• جواز تأسیس در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت

• گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران

• گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

• جواز تأسیس در زمینه محیط زیست، آب و فاضلاب و فیلتراسیون

• پروانه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

• گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004

• گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

• گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007

• پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور فیزیکی

• پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور شیمیایی